BƏHAƏDDİN SƏƏD İBN ƏHMƏD

(? – ?) – 12 əsr ədəbiyyatşünası. “Elmi-ədəb”də elmin bu istiqamətinə başçılıq etmişdir. Xaqani Şirvaniyə…

PİRDİRƏKİ

Şamaxı şəhərinin şimal-qərbində, Əngəxaran k. təxminən 1 kilometrliyində dağ. Hün. 1054 m. Sıldırım qayalı bir…

FƏRRUXZAD II

(?-?) – Şirvanşah [1260 – 1282/83], II Axsitanın oğlu, Kəsranilər sülaləsindən idi. 13 əsrin ikinci…